Witamy na stronach Biblioteki Katedry Muzykologii

O Bibliotece

Biblioteka Katedry Muzykologii UAM jest jedną z największych bibliotek muzycznych w Poznaniu. Gromadzi zbiory muzyczne: książki, czasopisma, partytury muzyczne, dokumenty audiowizualne (płyty CD, płyty analogowe, kasety magnetofonowe, kasety video, DVD), mikrofilmy i inne materiały związane z praktyką muzyczną.

(8.700 vol.) - Kolekcja książek obejmuje swym zasięgiem muzykę zachodniego obszaru językowego, etnomuzykologię, muzykę popularną, jazz, instrumentologię, praktykę wykonawczą, etc.
Biblioteka posiada obszerny zbiór słowników, encyklopedii, katalogów tematycznych, bibliografii. Szczególnie cenne nowe edycje encyklopedii The New Grove Dictionary of Music and Musicians oraz Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Biblioteka oferuje również dostęp do elektronicznych baz danych RILM - abstracts (1967-).

(10.500 vol.) - Biblioteka gromadzi antologie, pojedyncze dzieła poszczególnych kompozytorów, jak i kompletne edycje dzieł, np. W. A. Mozarta, J. S. Bacha, P. Hindemitha, O. Messiaena itd. w formie partytur, wyciągów fortepianowych, ksiąg głosowych. W zbiorach znajdują się również wydania facsymile kompozycji, głównie muzyki dawnej.

Biblioteka posiada 240 tytułów czasopism, w tym 176 zagranicznych i 64 polskie.
Tytuły obejmują wiele kluczowych, aktualnych oraz retrospektywnych czasopism muzycznych, instrumentacji, etnomuzykologii, interdyscyplinarnych badań w muzykologii, praktyki wykonawczej, edukacji muzycznej, muzykoterapii etc.

Biblioteka posiada bogatą kolekcję mikrofilmów podarowaną przez wybitnego szwajcarskiego muzykologa Prof. Kurta von Fischera.

(7.000 vol.) - W księgozbiorze biblioteki znajdują się również dokumenty audiowizualne (płyty CD, płyty analogowe, kasety magnetofonowe, kasety video, DVD). Obejmują one w większości muzykę zachodnio-europejską, muzykę świata, jazz. Kompletne nagrania dzieł takich kompozytorów jak np. W. A. Mozart, L. van Beethoven, F. Chopin, J. S. Bach. Kolekcje nagrań historycznych oraz nagrania z praktyk etnomuzykologicznych (192 vol.).

(350 vol.) - Biblioteka gromadzi również prace magisterskie studentów oraz prace doktorskie i habilitacyjne obronione w Katedrze Muzykologii UAM.

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA
Z SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU

1. Biblioteki tworzące system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu w rozumieniu § 88 ust. l statutu zwane są dalej "bibliotekami" lub "biblioteką".
2. Biblioteki udostępniają swoje zbiory:
1. na miejscu w czytelniach,
2. przez wypożyczanie pozabiblioteczne,
3. poprzez sieć komputerową w przypadku zasobów elektronicznych,
4. przez wypożyczanie międzybiblioteczne zamiejscowe czytelnikom oraz innym bibliotekom niewchodzącym w skład systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu,
5. na podstawie umowy depozytowej między bibliotekami systemu biblioteczno-informacyjnego;
3. W rozumieniu niniejszego regulaminu przez "kartę biblioteczną" rozumie się:
1. dla studentów posiadających Elektroniczną Legitymację Studencką - ELS zarejestrowaną w komputerowym systemie bibliotecznym
2. dla pozostałych użytkowników - Kartę Czytelnika z logo Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych.
4. Ze zbiorów bibliotek korzysta się na podstawie aktualnej karty bibliotecznej lub biletu jednodniowego. Konto biblioteczne aktywuje się na podstawie dowodu osobistego i aktualnej legitymacji studenckiej lub służbowej, po złożeniu podpisanej Deklaracji czytelnika, wpłaceniu wpisowego i przyjęciu do wiadomości zasad niniejszego Regulaminu. Formalności związanych z zapisem oraz coroczną aktualizacją konta bibliotecznego należy dopełnić osobiście.
5. Biblioteki aktywują konta biblioteczne dla:
1. pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu,
2. pozostałych grup użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych - zgodnie ze szczegółowymi zasadami udostępniania poszczególnych bibliotek.
6. Aktywizacji konta bibliotecznego dla grup użytkowników instytucjonalnych dokonuje się w Bibliotece Uniwersyteckiej.
7. Uprawnień wynikających z posiadania konta bibliotecznego nie odstępuje się osobom trzecim.
8. Użytkownik biblioteki jest zobowiązany do niezwłocznego osobistego powiadomienia biblioteki (wypożyczalni miejscowej) o zamianie adresu zamieszkania, kierunku i rodzaju studiów lub miejsca pracy oraz utracie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej lub Karty Czytelnika. Biblioteka na podstawie zgłoszenia i stosownych dokumentów dokonuje aktualizacji danych lub wystawia duplikat karty.
9. Koszty wystawienia nowej karty i ponownej rejestracji oraz szkody powstałe na skutek zaniedbania obciążają właściciela konta.
10. Szczegółowe zasady udostępniania poszczególnych rodzajów zbiorów oraz korzystania z urządzeń technicznych i pobieranych opłat, określone zgodnie ze Statutem UAM, udostępnia się w bibliotekach.
11. Z licencjonowanych zasobów elektronicznych bibliotek korzystać można zgodnie z zamieszczonymi na stronie WWW Biblioteki Uniwersyteckiej "Zasadami dostępu i korzystania z zasobów elektronicznych systemu biblioteczno - informacyjnego Uniwersytetu". Korzystanie z zasobów elektronicznych możliwe jest zarówno na stanowiskach komputerowych w bibliotekach, jak i zdalnie.

12. Do korzystania ze zbiorów w czytelniach uprawnieni są wszyscy zainteresowani na podstawie aktualnej karty bibliotecznej lub biletu jednodniowego.
13. Po wejściu do czytelni należy pozostawić u dyżurnego bibliotekarza aktualną kartę biblioteczną lub bilet jednodniowy, w przypadku Karty Czytelnika i biletu jednodniowego dodatkowo okazać dowód tożsamości. Należy również zgłosić wnoszone ze sobą książki.
14. Zbiory bibliotek udostępniane są czytelnikom w wolnym dostępie lub z magazynu po uprzednim zamówieniu oraz sprowadzane przez wypożyczalnię międzybiblioteczną.
15. Na życzenie czytelnika biblioteka rezerwuje dzieła zamówione. Terminy rezerwacji określają zasady udostępniania zbiorów ustalone przez poszczególne biblioteki systemu. Książek z księgozbiorów podręcznych czytelni nie rezerwuje się.
16. Nie udostępnia się oryginałów dzieł zmikrofilmowanych i zdigitalizowanych.

17. Prawo wypożyczania na zewnątrz ze zbiorów bibliotek posiadają:
1. Pracownicy, doktoranci i studenci UAM,
2. inne osoby, na podstawie szczegółowych zasad udostępniania zbiorów ustalonych przez poszczególne biblioteki.
18. Na zewnątrz nie wypożycza się dzieł wyznaczonych przez biblioteki, w tym:
1. zbiorów specjalnych,
2. zbiorów należących do Narodowego Zasobu Bibliotecznego,
3. dzieł znajdujących się w ksiegozbiorach podręcznych,
4. gazet i czasopism,
5. słowników, encyklopedii, bibliografii, informatorów ogólnych, przewodników, druków w języku polskim wydanych za granicą,
6. wydawnictw albumowych oraz dzieł z luźnymi tablicami, tabelami, mapami itp.,
7. dzieł prezencyjnych,
8. oryginałów dzieł zmikrofilmowanych i zdigitalizowanych,
9. zbiorów wydzielonych ze względu na datę wydania.
19. Zamawianie i rezerwacja materiałów bibliotecznych odbywa się drogą elektroniczną z katalogu online lub tradycyjnie z katalogu kartkowego.
20. Wypożyczenia na zewnątrz rejestruje się wyłącznie komputerowo na podstawie kodu paskowego książki oraz karty bibliotecznej.
21. Po zarejestrowaniu wypożyczeń lub zwrocie materiałów bibliotecznych czytelnik winien sprawdzić stan swojego konta i zgłosić ewentualne uwagi przed opuszczeniem biblioteki.
22. Biblioteka w uzasadnionych przypadkach ma prawo żądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem regulaminowego terminu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.
23. Czytelnicy dokonują prolongaty terminu zwrotu pożyczonego dzieła przez katalog online lub w bibliotece.
24. Wszyscy czytelnicy są zobowiązani do terminowego zwrotu materiałów bibliotecznych. Za przekroczenie daty zwrotu biblioteki pobierają opłatę naliczaną za każdy dzień zwłoki.
25. Czytelnikom którzy przy zapisie poinformują bibliotekę o swoim adresie elektronicznym wysyłane są pomocnicze przypomnienia e-mailowe o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
26. Całkowitą odpowiedzialność za terminowy zwrot ponosi czytelnik. Zakłócenia w ewentualnym dostarczaniu przypomnień nie zwalniają czytelników od kar za przetrzymywanie wypożyczonych dzieł.
27. Osobom zalegającym ze zwrotem materiałów bibliotecznych lub z nieuregulowanymi opłatami karnymi biblioteka wysyła monity. Za wysłanie monitu czytelnicy ponoszą opłatę według obowiązującego w bibliotece cennika, płatną przy zwrocie książek.
28. Uchylanie się od zwrotu dzieł monitowanych oraz zaległe opłaty karne powodują zawieszenie czytelnika w prawach do korzystania z bibliotek okresowo lub całkowicie, z możliwością skierowania sprawy na drogę sądową.
29. Poświadczenie braku zaległości wobec skomputeryzowanych bibliotek, współpracujących w ramach Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych, na kartach obiegowych potwierdzają wszystkie biblioteki.
30. Poświadczenia wydawane są pracownikom, doktorantom i studentom Uniwersytetu na podstawie dowodu osobistego i karty bibliotecznej.

31. Biblioteki umożliwiają swoim czytelnikom korzystanie z wypożyczeń międzybibliotecznych zamiejscowych. Warunkiem korzystania z wypożyczań międzybibliotecznych zamiejscowych jest aktualna karta biblioteczna oraz brak zobowiązań wobec bibliotek systemu.
32. Czytelnik zobowiązany jest pokryć koszty sprowadzenia materiałów bibliotecznych w ramach wypożyczenia międzybibliotecznego zamiejscowego na podstawie faktur wystawionych przez bibliotekę wysyłającą, niezależnie od ich wysokości lub do udziału w wysokich kosztach ich sprowadzenia.
33. Biblioteki udostępniają materiały ze swoich zbiorów innym bibliotekom ("biblioteka zamawiająca") w formie bezzwrotnej kopii lub oryginału. Biblioteka zamawiająca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wypożyczone materiały.
34. Biblioteka zamawiająca może udostępniać oryginały wypożyczonych materiałów wyłącznie na miejscu.
35. Okres wypożyczenia oryginału wyznacza biblioteka udostępniająca. W uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony na wniosek biblioteki zamawiającej.
36. Biblioteka zamawiająca jest zobowiązana zwrócić zamawiane oryginały w terminie, właściwie opakowaną przesyłką wartościową lub poleconą.
37. Biblioteki udostępniają bibliotekom zamawiającym wydruki artykułów z posiadanych zasobów elektronicznych, jeśli umowa licencyjna nie stanowi inaczej.
38. W razie przekroczenia przepisów niniejszego regulaminu biblioteka zamawiająca okresowo traci prawo do korzystania ze zbiorów bibliotek w drodze wypożyczenia międzybibliotecznego zamiejscowego. Termin utraty praw określa biblioteka udostępniająca.

39. W ramach systemu biblioteczno-informacyjnego istnieje możliwość użyczania wąskospecjalistycznych czasopism naukowych innym bibliotekom wchodzącym w skład systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu na zasadzie umów depozytowych.

40. Korzystający z bibliotek są zobowiązani przestrzegać obowiązujących w nich przepisów, w szczególności szanować wypożyczone dzieła i mienie bibliotek.
41. Wynoszenie zbiorów, przedmiotów i urządzeń będących własnością bibliotek poza ich teren bez uprzedniego dopełnienia obowiązujących formalności jest zakazane.
42. Korzystający z czytelni pozostawiają w szatni wierzchnią odzież, parasole, teczki, większe torebki. Dyżurny bibliotekarz ma prawo odmówić wpuszczenia do czytelni osób nie przestrzegających wyżej wymienionych zasad. W razie wniesienia do czytelni torby, dyżurny bibliotekarz może poprosić czytelnika o pokazanie jej zawartości przed opuszczeniem czytelni.
43. W czytelniach obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków oraz palenia tytoniu. Przed wejściem do czytelni należy wyłączyć telefony komórkowe.
44. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zagubienie wypożyczonego dzieła oraz za wszelkie jego uszkodzenia stwierdzone przy zwrocie.
45. W razie zagubienia lub zniszczenia dzieła czytelnik w uzgodnieniu z kierownikiem biblioteki (kierownikiem jej oddziału udostępniania) jest zobowiązany dostarczyć identyczny egzemplarz lub oprawioną, dwustronną kopię reprograficzną zagubionego dzieła (z zachowaniem formatu oryginału) albo przekazać inne dzieła wartościowe dla bibliotek, zgodnie z właściwymi zasadami polityki gromadzenia zbiorów.
46. Przy ocenie strat materialnych wynikłych z zagubienia lub zniszczenia materiału bibliotecznego bierze się pod uwagę cenę rynkową w zależności od rzadkości dzieła. Poprzez uregulowania zobowiązań wobec biblioteki czytelnik nie nabywa prawa własności zniszczonego lub zagubionego obiektu.
47. Szczegółowe zasady udostępniania poszczególnych bibliotek oraz bieżące komunikaty podawane są do wiadomości czytelników.
48. Warunki udostępniania materiałów bibliotecznych do celów komercyjnych ustala każdorazowo dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej lub kierownik biblioteki systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu w porozumieniu z dziekanem lub kierownikiem innej jednostki nadrzędnej.
49. Uwagi i wnioski dotyczące działalności bibliotek można zgłaszać bezpośrednio, listownie lub pocztą elektroniczną osobie kierującej daną jednostką.

Komunikat z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmian zasad udostępniania zbiorów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu

Wprowadza się następujące zmiany w zasadach regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

1. Pracownicy naukowi uczelni zrzeszonych w Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych, Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Zachodniego, uczelni szkół wyższych Poznania, jeśli uczelnie te posiadają właściwe uzgodnienia z Biblioteką Uniwersytecką i doktoranci UAM mogą mieć na koncie jednorazowo:
* z wypożyczalni (egzemplarze z adnotacją: „Do wypożyczania na zewnątrz”) 5 vol. na 30 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej – 30 dni każda,
* z magazynu (egzemplarze z adnotacją: „Do wypożyczania na zewnątrz”) 20 vol. na 365 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej – 30 dni każda,
* z magazynu (egzemplarze z adnotacją: „Do wypożyczania na zewnątrz dla pracowników naukowych i doktorantów UAM”) 20 vol. na 365 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej – 30 dni każda.
2. Studenci mogą mieć na koncie jednorazowo:
* z wypożyczalni (egzemplarze z adnotacją: „Do wypożyczania na zewnątrz”) 10 vol. na 90 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej – 30 dni każda,
* z magazynu (egzemplarze z adnotacją: „Do wypożyczania na zewnątrz”) 10 vol. na 30 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej – 30 dni każda.
3. Pozostali użytkownicy Biblioteki Uniwersyteckiej, uprawnieni do wypożyczania na zewnątrz (zgodnie z § 91 pkt 4 Statutu UAM), mogą mieć na koncie jednorazowo:
* z wypożyczalni (egzemplarze z adnotacją: „Do wypożyczania na zewnątrz”) 5 vol. na 30 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej – 30 dni każda,
* z magazynu (egzemplarze z adnotacją: „Do wypożyczania na zewnątrz”) 5 vol. na 30 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej – 30 dni każda.

Użytkownicy spoza UAM mogą korzystać z księgozbioru wypożyczalni po 15 dniach od rozpoczęcia nowego semestru.

Dyrekcja Biblioteki Uniwersyteckiej